تاثیرات سولفات روی بر عملکرد دو رقم برنج در شرق مازندران

مقاله ی بررسی تاثیرات سولفات روی در عملکرد دو رقم برنج در شرق مازندران، به خوبی تاثیر مثبت ماده حیاتی سولفات روی را در کشاورزی به خصوص در برنج نشان داده است. این مقاله در نشریه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در تابستان 1383 دوره 11 شماره 2 چاپ شده است.

(نویسندگان مقاله: مجتبی محمودی، محمذ رمضان پور، مریم ولی نژاد، محمذجعفر ملکوتی)

انواع کشت های طولاني مدت و بدون وقفه در اراضي شاليزاري علاوه بر مصرف ساير عناصر غذايي مورد نياز گياه و همچنين وجود محدوديت هاي ذاتي در خاک، در نهایت منجر به افزايش و تجمع فسفر قابل جذب در خاک  و مهمتر از آن کاهش مقدار روي قابل جذب در خاک شده است.

در استان مازندران دو نوع برنج رقم پر محصول ندا و رقم محلي طارم از ارقام عمده تحت کشت محصول استراتژيک برنج در این استان به شمار مي روند. گزارشات متعدد نشانگر حساسيت این گياه ارزشمند به کمبود روي است.

عمده کمبود روي تحت شرايط غرقاب در انواع خاک هاي سديمي، آهکي، آلي و همچنین در خاک هايي که زهکشي ضعيفي دارند معمول است.

به منظور بررسي تأثير سولفات روي بر عملکرد دو رقم برنج ندا و طارم آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 11 منطقه از شرق مازندران به اجرا گذاشته شد.

آزمايش انجام شده در 8 منطقه بر روي برنج رقم پر محصول ندا و در سه منطقه روي برنج محلي طارم اجرا گرديد. تيمارهاي مورد استفاده در اين آزمايش متشکل از سطوح حاوی 0، 50، 100 و 150 کيلوگرم سولفات روي در هکتار با سه تکرار آزمایش بودند. عمليات آماده سازي زمين مطابق معمول و عرف انجام شده توسط زارعين صورت گرفت و در کرت هايي به ابعاد 4×3متر 165بوته نشاء گرديد.

در نهایت در مرحله برداشت 80 بوته برداشت شده و عملکرد بر حسب رطوبت استاندارد 14درصد محاسبه شد.نتايج اين تحقيق نشان داد که در رقم ندا با اعمال تيمارهاي مختلف در سطح 5 درصد اختلاف معني داري وجود داشته و نسبت به اختلاف عملکرد 11.6 درصدي مشاهده گرديد. عدم اختلاف معني دار در منطقه بشل را می توان به بالا بودن مقدار روي قابل جذب اوليه در خاک نسبت داده مي شود و همچنین بالعکس پايين بودن مقدار اوليه روي قابل جذب در منطقه ارطه باعث شد تا هر سه تيمار مصرف روي عکس العمل مثبت نشان داده و اختلاف معني داري با شاهد داشته باشد.با توجه به نتايج آزمايشات متعدد روي ارقام مختلف که در ديگر کشورها انجام شده است و نيز نتايج اين تحقيق:

رقم ندا يک رقم حساس نسبت به کمبود روي بوده با عملکرد بالايي که دارد توجه به نياز غذايي واقعي اين رقم اجتناب ناپذير مي باشد.مصرف سولفات روي در رقم محلي طارم پاسخ مثبت و اقتصادي به همراه نداشت.

 دانلود فایل کامل مقاله

آدرس دفتر مرکزی

- تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد(اطلسی)، پلاک ۵، واحد ۳

- تلفن: ۱۶-۲۲۲۵۳۰۱۴-۰۲۱، 

- فکس: ۲۶۴۰۸۱۵۵-۰۲۱

- تلفن همراه: ۱۵۷۸۰۴۶ - ۰۹۱۲

                    756 12 13 - 0912

آدرس کارخانه

- کیلومتر ۱۸ جاده ساوه - تهران،گردنه رنگرز، قبل از دو راهی بوئین زهرا، شرکت پتروکود ساوه

 

طراحی سایت  نونگار طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران